13 Ιαν 2013
Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για ανέργους έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού Ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά…
13 Ιαν 2013
Στόχος των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η πιστοποίησή τους από αναγνωρισμένους φορείς, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της μικτής…
13 Ιαν 2013
Εθνικό Δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε αστέγους και άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια. Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται από Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, όπως:   Κοινωνικά…
13 Ιαν 2013
Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των άνεργων δημοσιογράφων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις εξελίξεις του κλάδου και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Η χορήγηση της επιταγής κατάρτισης θα…
13 Ιαν 2013
Κατάρτιση ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΔΣ STCW 78, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ετών 10/2008-03/2011 (χρονικό διάστημα 01/10/2008-31/03/2011) Στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων Μηχανικών παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση - επιμόρφωση σε ναυτικούς προκειμένου…